پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
.ir 5000 5000 5000 سفارش دهید
.com 34000 34000 34000 سفارش دهید
.biz 22000 40000 40000 سفارش دهید
.info 43000 43000 43000 سفارش دهید
.net 39000 39000 39000 سفارش دهید
.in 14000 33000 33000 سفارش دهید
.org 45000 45000 45000 سفارش دهید