انتقال سایت و سرور برای شما

انتقال سایت از دایرکت ادمین به دایرکت ادمین

اگر در انتقال سایت مشکل دارید این کار را به کارشناسان ما بسپارید!
انتقال تک سایت 5 هزار تومان
انتقال 1 تا 5 سایت هر سایت 2 هزار تومان
انتقال 1 تا 10 سایت هر سایت هزار تومان
انتقال 10 تا 30 سایت هر سایت 500 تومان
انتقال بیش از 30 سایت هر 3 سایت هزار تومان

انتقال سایت از دایرکت ادمین به سی پنل و بلعکس

اگر در انتقال سایت مشکل دارید این کار را به کارشناسان ما بسپارید!
انتقال تک سایت 7 هزار تومان
انتقال 1 تا 5 سایت هر سایت 5 هزار تومان
انتقال 1 تا 10 سایت هر سایت 3 تومان
انتقال 10 تا 30 سایت هر سایت 2 تومان
انتقال بیش از 30 سایت هر سایت هزار تومان

انتقال سایت از سی پنل به سی پنل

اگر در انتقال سایت مشکل دارید این کار را به کارشناسان ما بسپارید!
انتقال تک سایت 3 هزار تومان
انتقال 1 تا 5 سایت هر سایت هزار تومان
انتقال 1 تا 10 سایت هر سایت 500 تومان
انتقال 10 تا 30 سایت هر سایت 300 تومان
انتقال بیش از 30 سایت هر 5 سایت هزار تومان