مستر ریسلر هاست NVME

MRP-2g

ترافیک ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 5
اکانت ریسلر مجاز 2
تحويل پس از پرداخت آنلاين

200,000 ریال ماهانه
550,000 ریال سه ماهه
890,000 ریال شش ماهه
1,600,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-5g

ترافیک ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 12
اکانت ریسلر مجاز 4
تحويل پس از پرداخت آنلاين

280,000 ریال ماهانه
850,000 ریال سه ماهه
1,500,000 ریال شش ماهه
2,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-10g

ترافیک ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 18
اکانت ریسلر مجاز 6
تحويل پس از پرداخت آنلاين

320,000 ریال ماهانه
890,000 ریال سه ماهه
1,600,000 ریال شش ماهه
2,990,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-15g

ترافیک ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 25
اکانت ریسلر مجاز 8
تحويل پس از پرداخت آنلاين

450,000 ریال ماهانه
1,190,000 ریال سه ماهه
2,190,000 ریال شش ماهه
3,990,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-20g

ترافیک ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 35
اکانت ریسلر مجاز 10
تحويل پس از پرداخت آنلاين

550,000 ریال ماهانه
1,550,000 ریال سه ماهه
2,700,000 ریال شش ماهه
4,990,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-40g

ترافیک ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 50
اکانت ریسلر مجاز 12
تحويل پس از پرداخت آنلاين

750,000 ریال ماهانه
2,150,000 ریال سه ماهه
3,800,000 ریال شش ماهه
7,200,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-60g

ترافیک ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 70
اکانت ریسلر مجاز 14
تحويل پس از پرداخت آنلاين

950,000 ریال ماهانه
2,650,000 ریال سه ماهه
4,750,000 ریال شش ماهه
9,100,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-90g

ترافیک ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 99
اکانت ریسلر مجاز 16
تحويل پس از پرداخت آنلاين

1,350,000 ریال ماهانه
3,100,000 ریال سه ماهه
5,750,000 ریال شش ماهه
10,300,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-120g

ترافیک ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 120
اکانت ریسلر مجاز 18
تحويل پس از پرداخت آنلاين

1,750,000 ریال ماهانه
4,300,000 ریال سه ماهه
8,400,000 ریال شش ماهه
16,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-150g

ترافیک ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 150
اکانت ریسلر مجاز 20
تحويل پس از پرداخت آنلاين

2,050,000 ریال ماهانه
5,600,000 ریال سه ماهه
10,400,000 ریال شش ماهه
19,900,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-200g

ترافیک ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 200
اکانت ریسلر و مستر مجاز جمعا 22
تحويل پس از پرداخت آنلاين

2,250,000 ریال ماهانه
6,400,000 ریال سه ماهه
12,500,000 ریال شش ماهه
23,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-300g

ترافیک ماهیانه نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 300
اکانت ریسلر و مستر مجاز جمعا 25
تحويل پس از پرداخت آنلاين

3,050,000 ریال ماهانه
8,990,000 ریال سه ماهه
17,300,000 ریال شش ماهه
33,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید