نمایندگی هاست NVME

هزینه دسترسی مستر رسیلر ماهانه 10 هزار تومان و آلفا رسیلر ماهانه 15 هزار تومان به هزینه های زیر اضافه میشود.

Reseller-nvme-1
 • فضا 2 گیگ
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • پهنای باند ماهيانه نامحدود
 • اکانت سي پنل مجاز 7
 • قابلیت اورسل بله
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
 • وب سرور قدرتمند لایت اسپید
 • بک آپ گیری هفتگی / ماهیانه
 • انتقال رایگان وب سایت ها
 • تحویل سرویس آنی!
 • IP اختصاصي در صورت درخواست
 • مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
 • در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
 • DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد
Reseller-nvme-2
 • فضا 5 گیگ
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • پهنای باند ماهيانه نامحدود
 • اکانت سي پنل مجاز 15
 • قابلیت اورسل بله
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
 • وب سرور قدرتمند لایت اسپید
 • بک آپ گیری هفتگی / ماهیانه
 • انتقال رایگان وب سایت ها
 • تحویل سرویس آنی!
 • IP اختصاصي در صورت درخواست
 • مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
 • در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
 • DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد
Reseller-nvme-3
 • فضا 10 گیگ
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • پهنای باند ماهيانه نامحدود
 • اکانت سي پنل مجاز 22
 • قابلیت اورسل بله
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
 • وب سرور قدرتمند لایت اسپید
 • بک آپ گیری هفتگی / ماهیانه
 • انتقال رایگان وب سایت ها
 • تحویل سرویس آنی!
 • IP اختصاصي در صورت درخواست
 • مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
 • در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
 • DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد
Reseller-nvme-4
 • فضا 20 گیگ
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • پهنای باند ماهيانه نامحدود
 • اکانت سي پنل مجاز 35
 • قابلیت اورسل بله
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
 • وب سرور قدرتمند لایت اسپید
 • بک آپ گیری هفتگی / ماهیانه
 • انتقال رایگان وب سایت ها
 • تحویل سرویس آنی!
 • IP اختصاصي در صورت درخواست
 • مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
 • در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
 • DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد
Reseller-nvme-5
 • فضا 30 گیگ
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • پهنای باند ماهيانه نامحدود
 • اکانت سي پنل مجاز 45
 • قابلیت اورسل بله
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
 • وب سرور قدرتمند لایت اسپید
 • بک آپ گیری هفتگی / ماهیانه
 • انتقال رایگان وب سایت ها
 • تحویل سرویس آنی!
 • IP اختصاصي در صورت درخواست
 • مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
 • در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
 • DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد
Reseller-nvme-6
 • فضا 50 گیگ
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • پهنای باند ماهيانه نامحدود
 • اکانت سي پنل مجاز 75
 • قابلیت اورسل بله
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
 • وب سرور قدرتمند لایت اسپید
 • بک آپ گیری هفتگی / ماهیانه
 • انتقال رایگان وب سایت ها
 • تحویل سرویس آنی!
 • IP اختصاصي در صورت درخواست
 • مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
 • در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
 • DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد
Reseller-nvme-7
 • فضا 70 گیگ
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • پهنای باند ماهيانه نامحدود
 • اکانت سي پنل مجاز 100
 • قابلیت اورسل بله
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
 • وب سرور قدرتمند لایت اسپید
 • بک آپ گیری هفتگی / ماهیانه
 • انتقال رایگان وب سایت ها
 • تحویل سرویس آنی!
 • IP اختصاصي در صورت درخواست
 • مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
 • در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
 • DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد
Reseller-nvme-8
 • فضا 100 گیگ
 • کنترل پنل Cpanel و WHM
 • پهنای باند ماهيانه نامحدود
 • اکانت سي پنل مجاز 150
 • قابلیت اورسل بله
 • ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
 • وب سرور قدرتمند لایت اسپید
 • بک آپ گیری هفتگی / ماهیانه
 • انتقال رایگان وب سایت ها
 • تحویل سرویس آنی!
 • IP اختصاصي در صورت درخواست
 • مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
 • در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
 • DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد